Podmínky použití

Img_Podmínky použití

La Roche-Posay Vás vítá na svých internetových stránkách dostupných na adrese http://laroche-posay.cz (dále jen „Stránky“). Uživatelé sítě Internet (dále jen „Uživatelé“) se při návštěvě Stránek zavazují bezvýhradně respektovat a řídit se podmínkami užívání specifikovanými níže.

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem těchto Stránek je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Společnost L´ORÉAL si klade za cíl zajistit online ochranu osobních údajů Uživatelů. Věříme, že nejlepší způsob, jak ochránit osobní údaje Uživatelů našich internetových stránek (dále jen „Stránek“), je sdělit jim, které informace shromažďujeme a zároveň zajistit, aby takovému shromažďování a užití informací rozuměli a souhlasili s ním. Naši politiku ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit; veškeré eventuální změny vždy uveřejníme na Stránkách tak, aby se Uživatelé vždy mohli seznámit s informacemi o tom, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je užíváme a za jakých podmínek je eventuálně předáváme třetím osobám. Pokud se tak stane, můžeme Uživatele informovat na domovské stránce, ale je vhodné, aby změny sami pravidelně sledovali. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a z jiných internetových stránek, které jsou mimo naši kontrolu. Neodpovídáme proto za způsob ochrany osobních údajů na těchto cizích stránkách, za jejich zpracování ani za obsah těchto cizích internetových stránek. Naše politika ochrany osobních údajů se na takové případy neuplatňuje.

2. Přístup na Stránky

Tyto Stránky může užívat kdokoli s tím, že určité služby mohou být využívány pouze zletilými osobami. Pokud bude pro využití určité služby potřeba učinit nějaký právní úkon, budou nezletilé osoby potřebovat svolení zákonných zástupců.

V souvislosti s některými službami může být Uživatel požádán o vyplnění údajů ve formuláři. V takovém případě žádáme Uživatele o vyplnění požadovaných údajů přesně a pravdivě tak, jak to odpovídá aktuální situaci. Poskytnutí takových údajů je dobrovolné a Uživatel bude vždy informován o tom, k jakým účelům a za jakých podmínek je bude společnost L´ORÉAL zpracovávat. Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů, žádáme Uživatele, aby takovou změnu neprodleně oznámili společnosti L´ORÉAL.

Přístup na Stránky a/nebo některé její části může vyžadovat použití osobních přístupových kódů. V takovém případě je Uživatel zodpovědný za přijetí opatření, jež zajistí uchování těchto kódů v tajnosti a jejich nezpřístupnění neoprávněné osobě. Kódy může Uživatel kdykoliv změnit. Počet pokusů o vstup na Stránky a/nebo některé její části může být omezen proti, aby se zamezilo podvodnému užití těchto kódů. Vyzýváme Uživatele, aby nás informovali o jakémkoliv neoprávněném použití těchto kódů, o kterém se dozví. V případě nedodržení pravidel popsaných v těchto podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit přístup na Stránky. V takovém případě bude Uživatel informován, jakmile to bude možné.

Přestože se snažíme udržet Stránky neomezeně přístupné, nemůžeme zaručit přístup na Stránky za všech okolností. Z různých důvodů, včetně údržby, aktualizace nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který je mimo naši kontrolu, může být přístup na Stránky přerušen.

3. Duševní vlastnictví

Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky, fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa, hudba, zvukové a grafické efektya další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo jinými právy duševního vlastnictví.Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost L´ORÉAL, tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti L´ORÉAL. Jednotlivé články, zprávy nebo jiné příspěvky umístěné na Stránkách mohou být chráněna autorským či jiným právem duševního vlastnictví.  Uživatelé souhlasí, že se řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na Stránkách.

Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti L´ORÉAL oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti L´ORÉAL a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou žádná práva užití.

Uživatelé souhlasí, že bezodkladně písemně upozorní společnost L´ORÉAL, dozví-li se o jakémkoli neoprávněném přístupu na Stránky, nebo naopak v případě, že Stránky nebo jejich obsah porušují či mohou porušit cizí autorská práva, ochranné známky, nebo jiná smluvní či zákonem chráněná práva třetích osob.

4. Užívání Stránek

Upozorňujeme Uživatele, že používání Stránek předpokládá, že Uživatelé vlastní vhodný hardware a software vyžadovaný pro používání sítě Internet.

Dále připomínáme, že nezajišťujeme bezpečnost, dostupnost a integritu přenosu dat, fungování sítě Internet, neneseme odpovědnost za chyby, opomenutí, vymazání, zdržení, selhání (včetně z důvodu virů), komunikační kanály, hardware a software, které jsou mimo naši kontrolu, nebo v případě nepovoleného užití nebo poškození jakéhokoliv obsahu, který případně Uživatelé zveřejnili na těchto Stránkách. Stránky nesmí být užity k šíření rasismu, násilí, xenofobie, zlomyslností, obscénností nebo jiných protiprávních prvků.

Užitím těchto Stránek Uživatelé souhlasí, že nebudou zejména:

  • distribuovat obsah, který je urážlivý, hanlivý, porušující práva, obtěžující, porušující soukromí nebo práva zobrazení osoby, podněcující k násilí, rasové nebo etnické nenávisti;
  • užívat Stránky k šíření politické propagandy nebo obracení na víru;
  • publikovat reklamní obsah;
  • využívat diskusní prostor k jiným účelům, než ke kterým je určen, včetně jeho používání jako prostoru k setkávání;
  • distribuovat informace nebo obsah, který může ohrozit mladistvé;
  • užívat Stránky k ilegálním aktivitám, včetně aktivit porušujících práva k softwaru, ochranným známkám, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.
Uživatelé Stránek musí být oprávněniužívat jakémukoli obsahu (dále v tomto textu jako „Zveřejněný obsah“), který si přejí zveřejnit na těchto Stránkách (například v rámci spotřebitelských soutěží, které můžeme pořádat). Rovněž upozorňujeme, že obsah (včetně fotografií a videí) znázorňující mladistvé či obsah porušující pravidla uvedená v tomto článku nebude na Stránkách zveřejněn.

Na Stránkách je zveřejněn Obsah, on-line aplikace, Zveřejněný obsah, diskusní prostor, soutěže, atd., jak je uvedeno dále v tomto textu.
  • Obsah
Tímto udělujeme Uživatelům bezplatně, časově a místně neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat Obsah, a to pro osobní a soukromou potřebu. Jakákoliv reprodukce, modifikace nebo distribuce Obsahu či jeho užití pro jakékoli jiné účely, zejména obchodní, musí být námi předem výslovně písemně povolena. Veškeré žádosti o takovou autorizaci musí být zaslány předem pomocí kontaktního formuláře.

  • On-line aplikace
Na Stránkách jsou k dispozici aplikace (dále jen „on-line aplikace“). Tímto udělujeme Uživatelům bezplatně po dobu trvání přístupu k on-line aplikacím, časově a místně neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat Obsah, a to pro osobní a soukromou potřebu. Uživatelé souhlasí, že nebudou přímo ani nepřímo modifikovat, přizpůsobovat, reprodukovat nebo distribuovat on-line aplikace či k nim a/nebo na médium připojovat jakoukoliv značku nebo nápis o vlastnictví této on-line aplikace, ani je nebudou přímo či nepřímo používat k obchodním účelům.

Žádáme Uživatele o neprodlené oznámení jakékoli možné závady ovlivňující on-line aplikaci pomocí kontaktního formuláře. Budeme se snažit o co nejrychlejší nápravu těchto závad.

Jestliže bude Uživatelům poskytnut nástroj/aplikace k retušování obrázku (zejména takové, ve kterých lze virtuálně otestovat kosmetický produkt), Uživatelé berou na vědomía výslovně souhlasí, že tento nástroj a / nebo aplikace může být užit/a pouze k soukromým účelům a v souladu se svým účelem. Není dovoleno využívat tento nástroj/aplikaci způsobem, který by poškozoval dobré jméno společnosti L´ORÉAL, jeho dobrou pověst nebo práva třetích stran. Není dovoleno modifikovat a/nebo distribuovat fotografie či díla jiné osoby bez jejího výslovného svolení. Není dovoleno jakkoli modifikovat a/nebo distribuovat či jinak zveřejňovat celý Obsah umístěný na těchto Stránkách nebo jeho část (pozměněný nebo nepozměněný pomocí nástroje/aplikace), který byl dodán s nástrojem/aplikací (zvláště obsah zobrazující modelky), bez našeho předchozího výslovného písemného svolení.

5. Uživatelský obsah

Na Stránkách můžeme zpřístupnit prostor pro sdílení obsahu Uživatelů, jakým jsou např. texty, fotografie, videa atd. (dále jen „Uživatelský obsah“). Uživatelé odpovídají za to, že užitím Uživatelského obsahu nebudou porušena práva třetích stran.

Umístěním Uživatelského obsahu na Stránkách nám Uživatelé udělují bezplatné, časově a místně neomezené, neodvolatelné, nevýlučné, celosvětové oprávnění užívat, kopírovat, modifikovat, přizpůsobovat, distribuovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jiných děl a distribuovat takový Uživatelský obsah (vcelku nebo zčásti) na všech médiích (včetně, nikoliv výlučně, na těchto Stránkách).

Uživatelé nám výslovně udělují oprávnění využívat Uživatelský obsah okamžikem jeho poskytnutí na našich vlastních stránkách, ale také na webových stránkách třetích stran, včetně stránek označovaných jako sociální sítě nebo komunitní stránky.

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí, že užívání sociálních sítí se řídí výlučně podmínkami užívaní stanovenými těmito sociálními sítěmi. Společnost L´ORÉAL doporučuje, aby se Uživatelé s těmito podmínkami seznámili.Uživatelé jsou tedy informováni a výslovně souhlasí, že jsme v užití obsahu vázáni podmínkami stanovenými takovými stránkami třetích stran. Nemůžeme být tedy odpovědní za jakékoliv užití obsahu námi nebo třetími stranami v souladu s podmínkami stanovenými sociálními sítěmi, zejména ve smyslu rozsahu udělených práv, trvání práv a odstranění obsahu.

Je-li tak stanoveno v podmínkách třetí strany, bez ohledu na výše uvedená ustanovení Uživatelé souhlasí, že jsou informováni a obdrželi souhlas všech příjemců užívání Uživatelského obsahu na webových stránkách třetích stran, jako jsou sociální sítě.

V neposlední řadě Uživatelé souhlasí a jsou informováni (a potvrzují, že informovali držitele práv a obdrželi jejich svolení), že Uživatelský obsah může být virální komunikací prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran. Uživatelé jsou odpovědní za dodržování příslušných pravidel třetí strany a právních předpisů s tím, že my neodpovídáme za jakékoliv porušení povinností v tomto ohledu.

Uživatelský obsah nesmí být protiprávní, nemorální a nesmí porušovat práva ostatních. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoliv odebrat jakýkoliv Uživatelský obsah, který je zjevně protiprávní a/nebo nemorální a/nebo porušuje práva druhých. Jakýkoliv Uživatelský obsah, který se zdá být v rozporu s platným právem a/nebo morálkou a/nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a/nebo který porušuje práva druhých, nám můžete bez obav oznámit pomocí kontaktního formuláře. My situaci prověříme a obsah odstraníme, bude-li to dle našeho názoru nutné.

6. Diskusní prostor

Na Stránkách můžeme dát k dispozici místo pro komunikaci s ostatními uživateli (dále jen „Diskusní prostor“). Diskusní prostor musí být užíván v souladu s právními předpisy, morálkou, principy stanovenými v těchto podmínkách a s ohledem na práva druhých.

Jakoukoliv komunikaci, která se zdá být v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo morálkou nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a/nebo která porušuje práva druhých, nám Uživatelé mohou bez obav oznámit pomocí kontaktního formuláře. My situaci prověříme a obsah odstraníme, bude-li to dle našeho názoru nutné.

7. Informace obsažené na Stránkách

Snažíme se poskytovat přesné a aktuální informace. Nicméně nemůžeme garantovat technickou spolehlivost a dostupnost všech informací, zejména, je-li to mimo naši působnost. Mohou se vyskytnout nepřesnosti nebo opomenutí, a to včetně neoprávněných zásahů třetích stran. Jakoukoli chybu nebo opomenutí nám můžete bez váhání oznámit pomocí kontaktního formuláře a my podnikneme nezbytná opatření.

Pokud není stanoveno jinak, produkty a služby prezentované na této webové stránce nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku, ale přehled nabídky produktů a služeb, které distribuujeme v České republice. Veškeré prodeje zboží se řídí všeobecnými podmínkami a/nebo smlouvou mezi smluvními stranami, která musí obsahovat dohodu o všech náležitostech.

Rady poskytnuté na této stránce a/nebo diagnostické nástroje, které mohou být k dispozici, jsou jednoduché simulace určené pro získání odborné kosmetické porady.  Poskytnuté informace jsou pouze orientační a nemohou nahradit medicínskou diagnózu, klinickou konzultaci ani lékařskou léčbu.

V případě zájmu o další informace nebo v případě pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem a/nebo kontaktování naší společnosti L‘ORÉAL pomocí kontaktního formuláře.

Hypertextové odkazy obsažené na této stránce mohou vést na webové stránky publikované třetími stranami, které nekontrolujeme a za jejichž obsah neodpovídáme. V souladu s tím a s ohledem na to, že hypertextové odkazy byly na této stránce umístěny proto, aby Uživatelům usnadnily používání sítě Internet, je návštěva stránek třetích stran zcela věcí rozhodnutí Uživatele a jeho odpovědnosti.

Kromě toho, pokud má Uživatel zájem o vytvoření hypertextového odkazu na tuto stránku, musí nám být zaslána žádost o předběžnou autorizaci pomocí kontaktního formuláře. jakýkoliv Uživatelský obsah, který je zjevně protiprávní a/nebo nemorální a/nebo porušuje práva druhých.

Jakýkoliv Uživatelský obsah, který se zdá být v rozporu s platným právem a/nebo morálkou Modifikace Stránek a podmínek užívání Obsah a informace obsažené na Stránkách a podmínky užívání můžeme modifikovat tak, aby byly v souladu s platnou a účinnou legislativou a/nebo právními předpisy a/nebo aby byly Stránky vylepšeny. Změny budou zapracovány v těchto podmínkách užívání.

8. Hosting

Hosting této stránky je poskytován společností BT France corporation, anonymní společností se základním kapitálem 78 541 474,16 eur, se sídlem na adrese SIS Organizace Arirane - 5, Place de la Pyramide - BP 22 - 92088 La Défense Cedex, zapsanou v Obchodním a podnikovém rejstříku v Nanterre pod číslem 702 032 145.

9. Osobní údaje

Informace k osobním údajům Uživatelů, případně jiných osob zpracovávaných na Stránkách či jinde jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je umístěno zvlášť na Stránkách.

10. Závěrečná ustanovení

Veškeré další dotazy, návrhy či jiné podněty mohou být zaslány pomocí kontaktního formuláře. Tyto Všeobecné podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 1. 2017. Dojde-li k nějakému sporu mezi společností L’ORÉAL a Uživatelem, má Uživatel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde může být vzniklý spor mezi námi a Uživatelem řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs. Tyto Všeobecné podmínky užití a vztahy neupravené těmito podmínkami užití se řídí českým právem.

Kredity

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

BT France
Tout Ariane
5, place de la Pyramide
BP 22
92088 La Défense Cedex
www.bt.com/france
RCA Nanterre 702 032 145

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com

  • Facebook
  • Pin

Doporučeno pro vás

Zobrazit všechny články